18 V

18 V

DH18DPB
Tassellatore 18 V - Brushless - versione solo corpo macchina

DH18DPB
DH18DPA
Tassellatore 18 V - Brushless - versione solo corpo macchina

DH18DPA
DH18DBL
Tassellatore 18 V - 5 Ah - Brushless
DH18DBL - Martello tassellatore 18 V
DH18DSL
Tassellatore 18 V - 5 Ah
DH18DSL - Martello tassellatore 18 V
Koki Holdings Co., Ltd.